Урбанизам - Просторни план

Просторни план општине Рума

(“Сл.лист општина Срема” број 7/2015)

Општина Рума је донела Просторни план општине Рума до 2025. године. Овим планским документом су дефинисане смернице, мере и инструменти за одрживи и равномерни просторни развој општине Рума, намену земљишта, мрежу насељених места са дистрибуцијом становништва, развој привредних делатности и мреже инфраструктурних система  као и повезивање са регионалном саобраћајном и инфраструктурном мрежом.

Овим планским актом су прописане мере заштите, уређења и унапређења природних и културних добара.

Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину је саставни део плана.

(„Сл. лист општина Срема” бр. 7/2015)        преузимање