Надзор и одржавање

Одржавање

Јавном предузећу су поверени и послови везани за:

  • одржавање и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења ради функционисања система јавне расвете на територији општине Рума, а који се састоје од  израде предмера, предрачуна трошкова, спровођење поступака јавних набавки и праћење реализације уговора.
  • управљање општинским, некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Рума, што подразумева вршење послова стручног надзора над одржавањем  путне инфраструктуре (90km улица у Руми, 160km у насељеним местима и око 90 локалних путева) у циљу обезбеђења несметаног и безбедног одвијање саобраћаја и очувања употребне вредности јавног пута.

Надзор

Јавно предузеће обавља послове  управљања пројектима и стручног надзора који се односи на капитална улагања за изградњу, реконструкцију и одржавање објеката и инсталација јавне намене у својини општине Рума.

Галерија

Неке од инвестиција при чијој реализацији смо вршили стручни надзор.

Previous slide
Next slide

Кружни ток - Павловачка улица

Previous slide
Next slide

Пјацета "Мала фонтана" - центар

Previous slide
Next slide

Игралиште - НИС пумпа

Previous slide
Next slide

Котларница - центар југ у Руми

Previous slide
Next slide

Капела - Кленак

Previous slide
Next slide

Капела - Грабовци