Кадровска структура

Кадровска структура ЈП Урбанизам и изградња Рума

Јавно предузеће, чине следеће основне организационе јединице:

1. Сектор за изградњу

2. Сектор за урбанистичко планирање

3. Сектор за правне, финансијске и
    опште послове

Сектор за изградњу

 • учествује у изради предлога годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, програма обављања и развоја комуналне делатности и програма изградње и одржавања локалних-општинских и некатегорисаних путева и улица на територији општине Рума;
 • обавља све активности на реализацији усвојених програма уређивања грађевинског земљишта, програма обављања и развоја комуналне делатности и програма изградње и одржавања локалних-општинских и некатегорисаних путева кроз: сачињавање потребне документације за уступање радова, услуга и добара путем јавне набавке, или непосредне погодбе а које су планиране планом набавки за потребе реализације програма рада из надлежности Јавног предузећа;
 • учествује у припреми уговора за све послове које ради Јавно предузеће са изабраним извођачем радова, добављачем добара или даваоцем услуге;
 • израђује пројектне задатаке и комплетно прати израду пројеката, прибављање сву неопходну документацију ради реализације пројеката, врши пријаву почетка радова, уводи извођаче радова у посао, води стручно технички надзор (вршење прегледа и овера грађевинског дневника, грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, калкулација цена и обрачуна разлике у цени, рачуна) над извођењем радова, врши технички преглед објеката и прибавља решење о одобрењу за употребу објеката;
 • ажурно прати извршавање свих уговорених послова са редовном извештавањем претпостављених о свим показатељима извршења (физичким, финансијским и са становишта квалитета извршених радова);
 • прати стање изграђених објеката у гарантном року, евидентира недостатке ради реализације евентуалних рекламација;
 • доставља потребну документациуе Служби за катастар непокретности ради евидентирања изграђених објеката;
 • формира и ажурира базе података о објектима из надлежности службе у оквиру јавног предузећа (саобраћајних површина-улица, општинских и некатегорисаних путева, саобраћајне сигнализације, јавне расвете, атмосферске канализације и других);
 • израђује техничке услове са аспекта атмосферске канализације и саобраћајница (објекти из надлежности предузећа);
 • врши обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта;
 • сарађује са осталим секторима предузећа на изради програма и другим послова из домена рада Јавног предузећа;
 • израђује периодичне и годишње извештаја о раду сектора;
 • врши и друге послове за које сектор располаже потребним капацитетима;
 • уествује у припреми аката које доноси локална самоуправа а који се односе на област деловања сектора.

Сектор за изградњу чине:

Небојша Костић, дипл. инж. грађ.
Драган Панић, дипл. инж. грађ.
Драга Митровић, дипл. инж. електр. и рачунар.
Петар Унтербергер, дипл. инж. саобр.
Горан Саватић, маш. тех.

Сектор за урбанистичко планирање

 • израђује планска и урбанистичко-техничка документа;
 • израђује анализе, истраживања, студије и програме из области просторног и урбанистичког планирања;
 • израђује програме плана за потребе доношења oдлукa о изради просторних и урбанистичких планова;
 • врши послове на припреми локација у смислу парцелација, опремања и других активности које се од стране предузећа процене као оправдане;
 • прикупља, обрађује, чува, публикује и издаје податаке од значаја за уређење простора и вођење информационе основе о простору;
 • израђује урбанистичко техничке услове, мишљења за потребе општине и других инвеститора;
 • врши геодетске послове за потребе Јавног предузећа и општине;
 • израђује пројекте парцелације и препарцелације и све друге пројекте за које предузеће поседује потребне лиценце;
 • врши обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта;
 • сарађује са другим секторима предузећа на изради програма и другим пословима из домена рада Јавног предузећа;
 • израђује периодичне и годишње извештаје о раду сектора;
 • врши и друге послове за које сектор располаже потребним капацитетима;
 • учествује у припреми аката које доноси локална самоуправа а који се односе на област деловања сектора.

Сектор за урбанистичко планирање чине:

Биљана Милутиновић, дипл. инж. арх.
Милка Павловић, дипл. инж. пејз. арх.
Сњежана Гвоић Муњас, дипл. инж. арх.
Александра Гигов, дипл. инж. арх.
Стефан Бошковић, дипл. инж. арх.
Дубравка Антић, грађ. тех.
Татјана Новић, дипл. инж. геод.
Зорица Јозић, спец. струк. инж. геод.
Валерија Пејаковић, пом. истраж. у математици

Сектор за правне, финансијске и опште послове

 • идентификује расположиво јавно, остало неизграђено грађевинско земљиште, пословне просторе у својини општине Рума и њихово вредновање;
 • припрема описе послова који ће се уговарати за потребе сектора преко јавних набавки;
 • израђује и спроводи програме отуђења и давања у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини ради изградње објеката;
 • израђује и спроводи програме давања у закуп пословних простора који су у својини општине Рума;
 • израђује и спроводи годишње програме давања у закуп јавног неизграђеног грађевинског земљишта на одређено време у складу са програмима постављања привремених објеката;
 • врши вредновање локација и пружа информације потенцијалним инвеститорима (упоредне анализе);
 • припрема предлоге аката које доносе надлежни органи општине из области уређивања и коришћења грађевинског земљишта;
 • обрађује и припрема материјал за органе управљања и друге органе из области уређивања и коришћења грађевинског земљишта;
 • ажурно и континуирано прати извршење свих послова у сектору и редовно и годишње извештавање о извршењу програма директора;
 • припрема документацију и предлоге за покретање спровођења поступка експропријације у имовинско-правном поступку код надлежних органа ради прибављања грађевинског земљишта;
 • израђује нацрте општих аката;
 • припрема и обједињује програме и планове предузећа;
 • иницира поступке и заступање пред судовима, општинским управама и другим органима;
 • припрема материјал и организује седнице надзорног одбора и комисије за планове;
 • израђује све врсте уговора из делатности Јавног предузећа;
 • израђује нацрте и предлоге аката везаних за делатност Јавног предузећа, које доносе општински органи општине Рума;
 • врши послове из области радних односа;
 • врши административно-техничке послове, експедицију и пријем поште, вођење деловодног протокола и архивске књиге, дактилографске послове;
 • организује коришћење возног парка и води рачуна о техничкој исправности возила;
 • учествује у припреми и изради Планова и програма пословања-финансијског плана предузећа;
 • учествовање у припреми програма уређивања грађевинског земљишта;
 • врши све финансијско-рачуноводствене послове.
 • врши аналитичке послове, утврђивање прихода, расхода и резултата пословања (израда периодичног и коначног обрачуна).
 • врши контролу исправности документације на основу које се стварају обавезе за предузеће;
 • врши фактурисање по основу уговорених прихода;
 • врши усаглашавање обавеза и потраживања са дужницима и повериоцима;
 • врши измирење обавеза и давање инструмената плаћања у складу са законом;
 • обезбеђује ажурности документације у пословању предузећа;
 • врши контролу финансијских токова и њихово усмеравање на основу приоритета утврђених програмом уређивања грађевинског земљишта;
 • припрема податке и учествује у изради планова пословања и програма рада предузећа;
 • ажурира комплетне податке ради увећања и наплате извора прихода (накнаде за коришћење грађевинског земљишта, закупа земљишта за привремене објекте и осталих прихода);
 • ажурира документацију из пословних књига доспелу за наплату ради утужења, опомена и принудне наплате потраживања;
 • обезбеђује ликвидност предузећа кроз правовремену наплату извора прихода према доспелости за наплату;
 • врши усаглашавање пословних књига по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта и закупа земљишта за привремене објекте. 

Сектор за правне, финансијске и опште послове чине:

Милена Веселиновић, дипл. правник
Мирослава Милутиновић, дипл. екон.
Мирослав Беретић, дипл. менаџер
Владислава Стаменовић, дипл. правник
Валентина Галић, екон. тех.
Драгица Стјепић, тек. тех.
Марија Дедић, O. Ш.