Делатност

ЈП Урбанизам и изградња Рума

Статус и правна форма

Јавно предузеће урбанизам и изградња Рума из Руме основано је у децембру 2020. године Одлуком о оснивању Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума из Руме (“Службени лист општина Срема” бр. 45/2020) коју је донела Скупштина општине Рума након спроведене статусне промене спајања:

– Јавног урбанистичког предузећа “План” Рума и
– Јавног комуналног предузећа “Паркинг и инфраструктура” Рума.

Јавно предузеће урбанизам и изградња Рума у јануару 2023. године организовано је као заједничко јавно предузеће чији оснивач je Општина Рума као већински оснивач и Општина Ириг као суоснивач у складу са законом, Одлуком о суоснивању Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума из Руме (“Сл. лист општина Срема” број 38/2022) и Одлуком о организовању Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума.

Јавно предузећe као заједничко јавно предузеће основано је ради трајног обављања стручних послова из области просторног и урбанистичког планирања, заштите животне средине и обављања других стручних послова из делокруга делатности за коју је Јавно предузеће основано као делатности од општег интереса од значаја за развој јединица локалне самоуправе.

Оснивач Јавног предузећа је Општина Рума, Рума, Главна бр. 155, матични број 08026106 као већински оснивач.

Суоснивач Јавног предузећа је Општина Ириг, Ириг, Војводе Путника бр. 1, матични број 08032165.

Јавно предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем број БД 3295/2021 од 20.01.2021.године, а Решењем број БД 93494/2022 од 26.10.2022. године регистрована је промена пословног имена.

Делатност

Претежна делатност Јавног предузећа је:
– 71.11 архитектонска делатност;
Осим претежне делатности, Јавно предузеће обавља и делатност:
– 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање;
У оквиру делатности из става 1. и 2. овог члана Јавно предузеће обавља следеће стручне послове:

 1. архитектонске и инжењерске услуге и техничко саветовање;
 2. пружа архитектонске и инжењерске услуге, пројектовање, израду планова, надзор, премеравање, картографију и слично;
 3. прати и проучава промене у простору и обавља предходне радове за израду планске и урбанистичке документације;
 4. израђује програме, студије, анализе и другу документацију у области планирања, уређења, коришћења простора и заштите животне средине;
 5. израђује просторне и урбанистичке планове;
 6. израђује урбанистичко-техничке документе у циљу спровођења планских докумената;
 7. израђује урбанистичке и друге техничке услове;
 8. израђује урбанистичке, техничке и друге услове за потребе оснивача на основу планске документације за потребе издавања информације о локацији, локацијских услова и других потреба на захтев органа јединице локалне самоуправе и других корисника услуга;
 9. израђује техничку документацију за потребе оснивача и за потребе директних и индиректних корисника буџетских средстава;
 10. врши геодетске радове који су у функцији делатности;
 11. врши друге стручне и аминистративно-техничке послове везане за урбанистичко планирање;
 12. прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује податке од значаја за уређење простора;
 13. врши друге стручне и административно-техничке послове везане за архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање;
 14. врши стручне послове везане за одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења на територији општине Рума;
 15. врши стручне послове управљања општинским, некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Рума;
 16. учествује у припреми програма уређења грађевинског земљишта;
 17. врши стручне послове управљања непокретностима у јавној својини општине Рума;
 18. води поступак отуђења и давања у закуп грађевиснког земљишта у јавној својини општине Рума;
 19. организује израду техничке документације и техничке контроле;
 20. обавља послове стручног надзора;
 21. врши обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
 22. обавља све стручне, административне и техничке послове у поступцима јавних набавки у оквиру послова из своје надлежности;

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге послове које служе обављању претежне делатности, уколико за те послове испуњава услове предвиђене законом.

Поред послова из делокруга претежне делатности Јавно предузеће може да обавља и следеће послове:

 1. израда инвестиционих програма, за остале наручиоце;
 2. стручне и техничко-економске услуге сходно прописима из области изградње објеката, за остале наручиоце;
 3. надзор над изградњом објеката, за остале наручиоце;
 4. израда планских докумената за остале наручиоце;
 5. израда техничке документације за остале наручиоце;
 6. друге послове који произилазе из регистроване делатности Јавног предузећа за остале наручиоце.

Послове из става 1. овог члана Јавног предузећа обавља самостално, на начин и под условима који обезбеђују несметано обављање послова из делокруга основне делатности.

Организација и пословање Јавног предузећа усклађени су са одредбама
Статутом и другим општим и појединачним актима уређена су сва питања од значаја за рад органа управљања, радне односе запослених и пословање Јавног предузећа.

Мисија, визија и циљеви

Основна мисија и улога Јавног предузећа је израда планске и урбанистичке документације и обављање других стручних послова у поступку припреме и реализације дугорочних и средњорочних планова и програма уређења, коришћења и заштите грађевинског земљишта, комуналних објеката, путева и улица, унапређење објеката и инсталација јавног осветљења на територији општине Рума.

Генерална мисија овог Јавног предузећа је допринос очувању природних вредности, рационалном и наменском коришћењу земљишта, очувању градитељског наслеђа и правовремено планирање потребних капацитета саобраћајне, енергетске, комуналне и других мрежа инфраструктуре у циљу равномерног развоја јединице локалне самоуправе.

Јавно предузеће непосредно и у сарадњи са надлежним органима општинске управе пружа правовремене информације о садржини просторне и урбанистичке документације, могућностима и ограничењима изградње на појединачним локацијама, а све у сврху бржег спровођења обједињене процедуре у поступку прибављања грађевинске дозволе.

Јавно предузеће располаже значајном документационом основом која је резултат израде и спровођења планске и урбанистичке документације дуги низ година,континуирано прати реализацију донетих урбанистичких планова и на тај начин даје допринос планском развоју и економском оснаживању општине.

Основна мисија и задатак Јавног предузећа је да правовременим и континуираним вршењем свих послова из делокруга делатности које су му поверене стално унапређује и побољшава квалитет живота свих грађана, да се брине о заштити корисника услуга имајућу у виду пре свега квалитет услуга.

Циљеви Јавног предузећа представљају скуп дугорочних опредељења који су усмерени на унапређење квалитета и обима услуга, примену модерних технологија, едукацију и стручно усавршавање кадрова, транспарентност у раду, постизање економских цена услуга и скраћивање рокова ради задовољења потреба оснивача и корисника услуга.

Стратешки циљ је проширење круга корисника услуга и на околне општине.