Почетна

СТАТУСНА ПРОМЕНА У ЈУП „ПЛАН“ РУМА

Покретање поступка статусне промене 

Потврда о примљеној регистарционој пријави

Уговор о спајању јавних предузећа

ПРИЛОЗИ :

1.Оснивачки акт

2.Списак права и обавеза

3.Списак запослених јавних предузећа преносиоца

4.Изјава ВД директора ЈУП „План“ Рума

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВАЊЕ

Јавно урбанистичко предузеће “План“  Рума  (у даљем тексту ЈУП “План“ Рума) континуирано обавља послове из делокруга делатности за које је регистровано применом законских и других прописа у првом реду Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09 и 81/09).

ЈУП “План“ je организован  у циљу трајног обављања стручних и техничких послова просторног и урбанистичког планирања за Општину Румa . Послови из делокруга делатности су од значаја за рад локалне самоуправе, а састоје се од праћења и анализирања промена у простору, формирања базе података, односно информационе основе о простору, израде претходних студија и анализа неопходних за израду урбанистичких планова, израде просторних и урбанистичких планова за просторну организацију и уређење насеља, са циљем допуне постојећих и стварања нових урбаних вредности очувања природних и створених вредности, те усклађене изградње и уређења простора.

ЈУП “План“ , за потребе Општинских управe Рума и Ирига , обавља послове урбанистичке регулативе кроз израду урбанистичких услова који су основ за издавање Локацијских услова, или Информације о локацији , односно Грађевинске дозволе за изградњу објеката , врши техничке прегледе изграђених објеката физичких лица, пружа стручну помоћ органима Општинскoj управи и Комисијама за планове.

За потребе правних и физичких лица израђују се урбанистички технички документи : урбанистички пројекти, пројекти парцелације и препарцелације и пројекти испрaвке граница суседних парцела. Такође се израђују и геодетски елаборати и врше обележавања у сврху формирања грађевинских парцела, уређење локација и утврђивање услова изградње за комплексније објекте, израђују планови етажних делова зграда за потребе укњижбе етажне својине на посебним деловима зграда и др.

На основу овлашћења прибављеног од Републичког геодетског завода ЈУП “План“ обавља геодетске послове за сопствене потребе – израђује ажурне геодетске подлоге за потребе израде просторних односно урбанистичких планова, и обавља друге геодетске послове за физичка и правна лица по њиховом захтеву.

КАДРОВСКА СТРУКТУРА И УСЛОВИ РАДА

ЈУП “План“  Рума, укупно има 16 запослених са следећом квалификационом структуром:

– 7 ВСС (3 дипл.инж.архитектуре,  1 дипл.инж.пејзажне архитектуре, 1 дипл.инж.електротехнике,  1 дипл.правника)

– 2 ВШС 

– 3 ССС.

ЈУП “План“ располаже адекватним пословним простором и опремом неопходном за квалитетан рад на изради урбанистичке и друге документације.


Дизајнирао adriahost.Сва права задржава 2021 План Рума.
Претплати се на – чланке или коментаре