Планови детаљне регулације

ОПШТИНА РУМА

План детаљне регулације „Југ-2“                       (текстуални део) (намена површина) ( парцелација)

План детаљне регулације  „Румсак петља“    (текстуални део) (намена површина) (парцелација)

План детаљне регулације  „Парк шума-Борковац“    (текстуални део)

План детаљне регулације „Источна радна зона у Руми“. (тексуални део)  (постојеће) (намена) (парцелација)    (саобраћај)  (инфраструктура-водовод)  (инфраструктура-електро)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  „ЗА ДЕО БЛОКА 3-14-1 У РАДНОЈ ЗОНИ“ У РУМИ (текстуални део)

(КТП)   (Постојеће стање)   (План намене површина)   (Регулацоја, нивелација и саобраћај)

(Нормални попречни профили)  (Инфраструктура-синхрони план)   (План парцелације

План детаљне регулације за део блока 4-19-7 у Руми   ( текстуални део) (постојеће стање)  (намена овршина)

(инфраструктура)   ( саобраћај и регулација)    (попречни профили)   (план парцелације)

 


Дизајнирао adriahost.Сва права задржава 2022 Урбанизам, путеви, изградња Рума.
Претплати се на – чланке или коментаре