Некатегоризовано

четвртак, 30 јануара, 2014

позив за подношење понуда јавне набавке

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности је у прилогу. Јавна набавка је у складу са новим законом о јавним набавкама  „Сл. гласник РС“, број 124/12.

 документација-ЈНМВ гориво

допуна

обавештење о обустави поступка и покретању нове набавке-горива

ЈНМВ рачуноводствено ревизорске услуге

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ горива

ЈНМВ потрошни материјал за рачунаре

закључени уговори-ревизорске услуге

Измене и допуне плана јавних набавки за 2014 годину


понедељак, 5 децембра, 2011

План детаљне регулације за блок 3-9-7 Румска Касарна

О Д Л У К А

О ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЉЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„ЗА БЛОК 3-9-7“ У РУМИ 

Члан 1.

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације „ЗА Блок 3-9-7“ у Руми (у даљем тексту : План детаљне регулације).

Члан 2.

 Планом детаљне регулације обухваћено је подручје: са западне стране границе планског подручја наслања се на коридор улице Владимира Надзора, са севера се граничи са Блоковима 3-5-11, 3-5-18 и 3-5-15 (становање) и Блок 3-5-14 (школски комплекс гимназије) са истока на коридор Железничке улице и део блока 3-9-6, а са југа на Блокове породичног становања 3-9-1, 3-9-2, 3-9-3, 3-9-4, 3-9-5, и 3-9-6.

 Грница планског подручија обухвата 18,5 ха

 

Циљ доношења плана детаљне регулације:

Циљ доношења плана детаљне регулације „за блок 3-9-7“ у Руми је налажење оптимално најповољнијих, најрационалних и најекономичнијих просторно планских решења, услова за реализацију планираних садржаја у планском подручију (становање, пословање, спорт и рекреација и други централни садржаји), односно утврђивање правила за изградњу у планском подручију.

 

Садржај плана:

План детаљне регулације обухвата.

-границу плана и обухват планског подручија

-поделу простора на посебне целине и зоне

-намену земљишта

-регулационе линије улица и јавних површина као и грађевинске линије

-нивелационе коте улица и јавних површина

-планиране трасе,коридоре и капацитете за саобраћајну, енерегетску, комуналну и другу инфраструктуру.

-правила уређења и правила грађења по зонама и целинама

-економску анализу и процену улагања из јавног сектора

-локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта

-графика

 

 Дизајнирао adriahost.Сва права задржава 2020 План Рума.
Претплати се на – чланке или коментаре