Румска петља

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РУМСКА ПЕТЉА

Планом детаљне регулације обухваћен је простор у атару, јужно од атопута Е-70 Београд-Загреб. Простор је са западне стране ограничен коридором магистралног пута М-21 Нови Сад – Шабац, са југа границом катастарске Општине Рума, а са истока ивицом пољског пута (западном границом к.п. бр. 12784). Укупна површина обухвата плана је око 238ха

Циљ доношења плана детаљне регулације је стварање услова за формирање привредних комплекса за изградњу већих привредних капацитета кроз утврђивање правила уређења на подручју обухваћеном планом детаљне регулације.

План детаљне регулације ће садржати нарочито:

• Грађевинско подручје са предлогом одређивања површина јавне намене;
• Поделу на урбанистичке целине и зоне према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама;
• Планиране трасе, коридоре, регулацију површина јавне намене и мрежу јавне комуналне инфраструктуре;


Дизајнирао adriahost.Сва права задржава 2020 План Рума.
Претплати се на – чланке или коментаре